HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Algemene VoorwaardenDe algemene voorwaarden van Opdrachtnemer
Gegevensalle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of documentatie in de meest brede zin van het woord; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde en/of verzamelde gegevens; alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.
ConsumentEen Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf.
Overeenkomstde overeenkomst van opdracht en/of vervolgopdrachten, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde diensten te verrichten
OpdrachtgeverDe wederpartij van Opdrachtnemer.
OpdrachtnemerJouw Koffie
Overmachtsituatieoorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energievoorzieningen en/of bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van één of meer personen, onbeschikbaarheid van personen door ontslag en/of proeftijd en/of onbereikbaarheid, epidemie, pandemie, storingen in het computernetwerk, onbeschikbaarheid van en/of gebrekkige clouddiensten en/of software en/of hardware, overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Opdrachtnemer en/of overige situaties als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
SchriftelijkIn geschrift of middels een Elektronisch Communicatiemedium dat Opdrachtnemer gebruikt t.b.v. de handelscorrespondentie met Opdrachtgever.
Elektronisch CommunicatiemediumWhatsapp, SMS, e-mail

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige):
 2. aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer
 3. (vervolg)Opdrachten en (vervolg)Overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit met Opdrachtgever
 4. buitencontractuele rechtsverhoudingen met Opdrachtnemer, hoe ook genaamd
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 6. Bij de uitleg van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden en/of andere documenten geldt de volgende rangorde, waarbij de Overeenkomst het hoogst en de Algemene Voorwaarden het laagst in rangorde zijn:
  1. Overeenkomst of offerte
  1. Bijlagen m.u.v. de Algemene Voorwaarden
  1. Bijzondere voorwaarden
  1. Algemene Voorwaarden
 7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven buiten toepassing in geval van strijd met een dwingende wetsbepaling.

Artikel 3 – DERDENBEDING

Op deze algemene voorwaarden kunnen zich jegens Opdrachtgever ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 – UITVOERING OPDRACHT

 1. De Overeenkomst omvat de leveringen van diensten zoals expliciet omschreven in de Overeenkomst. Leveringen die niet expliciet zijn omschreven in de Overeenkomst zijn niet inbegrepen en kwalificeren in voorkomend geval als meerwerk.
 2. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en is daarbij vrij in het inschakelen van vervanging, ook indien de Overeenkomst werd verleend met het oog op een specifieke persoon.
 4. Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de overeenkomst in voorkomende gevallen gebruik maken van de diensten van derden. De daarmee samenhangende kosten worden separaat in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Op alle diensten die door de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden worden uitgevoerd zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.
 6. Een Opdrachtgever dient goederen die worden geleased en/of die in bruikleen zijn gegeven te gebruiken, bewaren en te onderhouden als een goed huisvader. In geval van diefstal, verlies en/of beschadiging is de Opdrachtgever gehouden om de schade aan de goederen te compenseren.
 7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om goederen in bruikleen en/of in lease te (doen) repareren, anders dan met voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.
 8. De Opdrachtnemer wordt geacht een Safety Data Sheet/Veiligheidsinformatieblad te hebben verstrekt, behoudens tegenbewijs te leveren door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan steeds en kosteloos een vervangend exemplaar van het toepasselijke Safety Data Sheet/Veiligheidsinformatieblad opvragen bij Opdrachtnemer.
 9. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor en gehouden:
  1. Om te onderzoeken of de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor deze worden gebruikt.
  1. Om na te gaan of de gebruiker van de goederen beschikt over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en/of gekwalificeerd en bekwaam is om de goederen te gebruiken.
  1. Na te gaan of de geleverde goederen niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de gebruiker.
  1. Om de gebruikers te wijzen op en kennis te laten nemen van de etiketten, gebruiksaanwijzigingen en/of Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatiebladen van de goederen alvorens deze te gebruiken.
  1. Om een water- en/of elektriciteitsaansluiting te regelen en/of geschikt te maken voor goederen die dienen te worden aangesloten op een water- en/of elektriciteitsaansluiting op de plek waar de goederen worden geïnstalleerd.

Artikel 5 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Een Overeenkomst door Opdrachtnemer brengt geen verplichtingen mee tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om rechten van intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen.

Artikel 6 – BEVEILIGING

 1. Iedere partij draagt zelf zorg voor adequate beveiliging van haar onderneming en de daarin gebruikte software en/of hardware, hoe ook genaamd.
 2. Wachtwoorden dienen door Opdrachtgever zelf periodiek te worden aangepast en vertrouwelijk te worden behandeld.
 3. Indien de Opdrachtgever een e-mailadres, telefoonnummer of ander communicatiemedium beschikbaar stelt aan Opdrachtnemer of aan het publiek, dan geldt de Opdrachtgever als ontvanger of afzender van berichtgeving via dat communicatiemedium. Deze bewijsovereenkomst laat de mogelijkheid van tegenbewijs open.

Artikel 7 – OVERMACHT

 1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van een Overmachtsituatie, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval van een Overmachtsituatie die langer duurt dan 3 maanden hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de Overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten tussentijds door te belasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 8 – PRIJZEN EN KOSTEN

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uit de overeenkomst een andere prijsafspraak blijkt.
 2. Eventueel door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk wordt te allen tijde op basis van bestede tijd en gemaakte kosten in rekening gebracht. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht
 3. Indien sprake is van een vaste prijs, dan omvat de vaste prijs alleen de leveringen die in dat verband expliciet zijn omschreven in de Overeenkomst of offerte. Werkzaamheden of leveringen die niet expliciet zijn omschreven in verband met de vaste prijs maken geen onderdeel uit van de prijs.
 4. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de te leveren dienst, tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 6. De Opdrachtnemer heeft het recht om haar prijsstelling/ tariefering te wijzigen, indien na de totstandkoming van de Overeenkomst sprake is van prijsverhogende omstandigheden. Prijsverhogende omstandigheden zijn:
  1. Inflatie van meer dan 5% ten opzichte van de datum van het sluiten van de Overeenkomst;
  1. Stijging van inkoopprijzen met meer dan 2% ten opzichte van de datum van het sluiten van de Overeenkomst;
 7. In geval van een prijsstijging optreedt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft een Consument het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer zich in geval van een ontbindingsverklaring alsnog binnen 5 Werkdagen bereid verklaart te leveren op grond van de oorspronkelijke prijs.
 8. Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 9 – BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of tenzij anders vermeldt op de factuur.
 2. De Opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening van zijn schulden aan Opdrachtgever met vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde personen en /of vennootschappen.
 3. De betaling door Opdrachtgever kwalificeert als een z.g. brengschuld.
 4. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving van het verschuldigde (factuur)bedrag op de bankrekening van Opdrachtnemer.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaald is de Opdrachtgever direct in verzuim.
 6. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van een bedrijf of beroep, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een minimale vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,– per factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 7. De Opdrachtnemer heeft steeds het recht om een voorschot te verlangen van de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten.
 8. De Opdrachtgever is gehouden tot het verstrekken van zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 9. Indien Opdrachtgever nalaat om tijdig een voorschot te voldoen, danwel nalaat om tijdig de verlangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 10. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Gegevens of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10 – HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

In geval van een gezamenlijk gegeven Overeenkomst is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of anderszins.

Artikel 11 – RECLAME

 1. Een klacht met betrekking tot de geleverde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of het factuurbedrag dient door Opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
 2. Leveringen en/of de factuur gelden als te zijn geleverd conform de overeenkomst, tenzij een klacht wordt ingediend binnen de volgende termijnen:
  1. uiterlijk binnen acht dagen na de levering en/of de verzenddatum van de factuur waarover opdrachtgever reclameert;
  1. uiterlijk binnen acht dagen na de ontdekking van enig gebrek (indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken);
 3. Een klacht als bedoeld in het eerste lid schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien een klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht.

Artikel 12 – TERMIJNEN

 1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer en/of jegens de aan Opdrachtnemer gelieerde personen en/of (groeps)vennootschappen in verband met een overeenkomst en/of uit hoofde van onrechtmatige daad en/of anderszins vervallen door verloop van zes maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.
 3. De termijn als bedoeld het vorige lid en/of verjaringstermijnen op grond van de wet kunnen niet worden gestuit.

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Opdrachtnemer of anderszins verband houdende met een aan Opdrachtnemer verstrekte Overeenkomst of een andere door Opdrachtnemer ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering voor rekening van Opdrachtnemer komt.
 2. Deze beperking van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsverhouding.
 3. Indien onder de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid Opdrachtnemer, ongeacht de rechtsverhouding en/of grondslag daarvan, beperkt tot een bedrag van vijfhonderd euro.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade:
  1. van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Gegevens heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
  1. Als gevolg van (onjuiste) montage van goederen anders dan door Opdrachtnemer;
  1. Als gevolg van (onjuiste) aansluiting van goederen aan een waterleiding en/of elektriciteitsnet anders dan door Opdrachtgever;
  1. Als gevolg van aansluiting van goederen op een ongeschikte water- en/of elektriciteitsaansluiting;
  1. Als gevolg van piekspanning.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepasselijkheid en niet-naleving van eventuele niet-Nederlandse wetgeving.
 6. De Opdrachtnemer kan enkel aansprakelijk zijn voor directe schade.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet:
  1. indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of haar leidinggevend management;
  1. In geval van overlijden of lichamelijk letsel van een Consument ten gevolg van een doen of nalaten van de Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
 10. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die (zou zijn of is) veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Gegevens heeft verstrekt.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (werknemers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of van onveilige situaties in diens bedrijf en/of organisatie.
 13. De bepalingen van dit artikel kunnen ook door medewerkers van Aannemer en/of leveranciers van Aannemer worden ingeroepen jegens Opdrachtgever en kwalificeren als derdenbedingen om niet ex artikel 6:253 lid 4 BW ten gunste van de aan Opdrachtnemer verbonden personen en vennootschappen en leveranciers.

Artikel 14 – OPZEGGING EN BEËINDIGING

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen een Overeenkomst voor onbepaalde tijd ten alle tijde (tussentijds) opzeggen.
 2. Een tijdelijke Overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk middels een kennisgeving, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft gehad van meer dan twee jaar, geldt een opzegtermijn van zes maanden.
 4. Indien een Overeenkomst (tussentijds) eindigt is Opdrachtgever (onverminderd de verplichtingen tot de einddatum):
  1. gehouden tot teruggave van al hetgeen hij in bruikleen heeft;
  1. gehouden tot betaling van het verschuldigd honorarium overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht en/of de kosten die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zijn gemaakt.
  1. in geval van een leaseovereenkomst gehouden tot betaling ineens van de resterende leasetermijnen vanaf de tussentijdse beëindiging tot de oorspronkelijke einddatum van de leaseovereenkomst.
 5. In geval van tussentijdse beeindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, of in geval van opzegging zonder inachtneming van een opzegtermijn, is de Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst gehouden tot vergoeding van het aan de zijde van Opdrachtnemer ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en/of op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

Artikel 15 – ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 1. In geval van elektronische communicatie van informatie van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 4. De data-uittreksels uit de software en/of hardwaresystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verzonden elektronische berichtgeving tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever en/of ontvanger.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op de Overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en op basis van de Overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten, worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem. Het staat Opdrachtnemer vrij een geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

HOOFDSTUK 2 – VERKOOP EN LEVERING

Artikel 17 – TOEPASSELIJKHEID

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing indien Opdrachtnemer (mede) producten verkoopt en levert.

Artikel 18 – Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van dit hoofdstuk de volgende betekenis:

ProductenDe zaken die Opdrachtnemer verkoopt en levert.

Artikel 20 – Aanvullende voorwaarden Prijzen.

 1. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden steeds exclusief omzetbelasting, exclusief andere op de verkoop en levering vallende overheidslasten en exclusief transportkosten.
 2. Introductie, installatie en/of montage is niet inbegrepen in de prijs, tenzij de Overeenkomst anders vermeldt. Indien Opdrachtnemer heeft aangenomen het Product te introduceren, te installeren, te monteren, etc. wordt het bedrijfsvaardig opleveren van het Product apart in rekening gebracht.

Artikel 21 –  Leveringsvoorwaarden.

 1. Iedere levering geschiedt EX WORKS (Incoterms 2020) vanaf de magazijnen van Opdrachtnemer.
 2. Het Product geldt behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, als juist en volledig en met inbegrip van alle bijbehorende documentatie, geleverd wanneer:
  1. Opdrachtgever, een huisgenoot of medewerker de Producten voor ontvangst geeft getekend (bijvoorbeeld door ondertekening van de vrachtbrief).
  1. De vervoerder – al dan niet via een elektronisch bericht of melding – verklaart dat de Producten of de lading waar de Producten deel van uitmaken zijn afgeleverd op het adres van de Opdrachtgever of de geadresseerde.
 3. Indien Opdrachtnemer Producten op proef levert dan zal er geen Overeenkomst tot stand komen en zullen dan ook geen kosten worden berekend. Opdrachtgever zal dan ook jegens Opdrachtnemer geen enkel contractueel recht kunnen doen gelden jegens Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is geen producent doch leverancier van de Producten. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor productaansprakelijkheid jegens gebruikers van de Producten.

Artikel 22 –  Eigendomsvoorbehoud Producten.

 1. Wanneer Opdrachtnemer Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van deze Producten voor totdat de prijs hiervoor alsmede alle overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Opdrachtnemer tegen Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.
 2. Opdrachtgever is vanwege de eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.
 3. Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag hij de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf gebruikelijk is.
 4. Opdrachtgever verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt zich er verder toe de vorderingen op zijn/haar afnemers op eerste verzoek van Opdrachtnemer op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Opdrachtnemer te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit welken hoofde ook.
 5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis of indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, is Opdrachtnemer onverminderd zijn overige rechten bevoegd onmiddellijke afgifte van de Producten te vorderen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Hiertoe verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Opdrachtnemer per ieder gewenst tijdstip alle relevante Gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek Opdrachtnemer de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Opdrachtnemer te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel er een eerste stil pandrecht op te vestigen.
 6. Indien de door Opdrachtnemer geleverde Producten zijn vermengd met soortzaken, dan is Opdrachtnemer gerechtigd Producten aan te wijzen die worden geacht Producten van Opdrachtnemer te zijn, tenzij anders blijkt uit tegenbewijs van de Opdrachtgever.
 7. Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Opdrachtnemer.
 8. Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van duizend euro per overtreding en honderd euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 9. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

———VERSIE 1.0 D.D. 9 februari 2024———

Contactformulier

Door op versturen te klikken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vrijblijvende offerte

Door op versturen te klikken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vrijblijvend advies

Door op versturen te klikken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.